ห้องบรรยาย

ห้องบรรยาย

     เหมาะสำหรับการฝึกอบรม สัมมนา หรือเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ


หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

     หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       - ห้องบรรยาย ขนาดน้อยกว่า 50 คน

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท

       - ห้องบรรยาย ขนาด 50-70 คน      

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 3,050 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 800  บาท

       - ห้องบรรยาย ขนาด 70-100 คน     

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 3,870 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,030 บาท

       - ห้องบรรยาย ขนาด 100-150 คน   

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 4,650 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,250 บาท


     หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       - ห้องบรรยาย ขนาดน้อยกว่า 50 คน

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 3,100 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ  800 บาท

       - ห้องบรรยาย ขนาด 50-70 คน      

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 4,100 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,050 บาท

       - ห้องบรรยาย ขนาด 70-100 คน     

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 5,220 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,380 บาท

       - ห้องบรรยาย ขนาด 100-150 คน   

          อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 6,300 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,700 บาท

 

หมายเหตุ ราคาไม่รวมผู้ดูแลและอุปกรณ์  อาทิ เช่น โปรเจคเตอร์, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ


สิ่งอำนวยความสะดวก​

   - ไมโครโฟน​

   - ชุดคอมพิวเตอร์ 

   - โต๊ะวิทยากร 

   - เครื่องปรับอากาศ


สถานที่  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต