ห้องสตูดิโอ 2-3 ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ

ห้องสตูดิโอ 2-3 ผลิตรายการประเภทต่าง ๆ
     สตูดิโอสำหรับผลิตรายการประเภทต่างๆ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือ

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์
      ขนาดพื้นที่ 11 x 18 เมตร ความสูง 8 เมตร

หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้
      กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
          1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 10,200 บาท
          2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 7,200 บาท
          3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา 7,200 บาท

      กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ
           1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 5,400 บาท
           2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 4,800 บาท
           3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา 4,800 บาท

หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามช่วงเวลา (คิว) ดังนี้
        กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
           1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 12,000 บาท
           2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 9,000 บาท
           3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา 9,000 บาท

       กรณีไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ
           1. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 06.00 - 18.00 น. ราคา 7,200 บาท
           2. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 18.00 - 24.00 น. ราคา 6,600 บาท
           3. อัตราค่าเช่า ช่วงเวลา (คิว) 00.00 - 06.00 น. ราคา 6,600 บาท

หมายเหตุ ราคาไม่รวมอุปกรณ์และผู้ดูแล

สิ่งอำนวยความสะดวก​
     - ไฟส่องสว่าง

สถานที่  อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต