ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)