รศ.จักรวาล นิลธำรงค์

ความสนใจ

 • Experimental Film
 • Film Business
 • Email

  jakrawal@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Master of Fine Arts Art and Technology StudiesSchool of the Art Institute of Chicago2549
  ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร2544


  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรงค์. (2559) การออกฉายและจัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระเรื่อง วานิชชิ่ง พอยท