รศ.จักรวาล นิลธำรงค์

ความสนใจ

  • Experimental Film
  • Film Business

Email

jakrawal@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

 

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Master of Fine Arts Art and Technology Studies School of the Art Institute of Chicago 2549
ศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544

 

 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรงค์. (2559) การออกฉายและจัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระเรื่อง วานิชชิ่ง พอยท