ผศ.วารี ฉัตรอุดมผล

ความสนใจ

  • Photographic Study
  • Visual Communication

Email

cvaree@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

 

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Master of Art Photographic Study University of Westminster 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539

 

 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
- อาจารย์วารี ฉัตรอุดมผล. (2561) งานสร้างสรรค์เรื่อง การถ่ายภาพเล่าเรื่องแบบ Tableaux Staged Photography
 
บทความวิจัย
- วารี ฉัตรอุดมผล. (2561) ศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายแบบพรรณนา