ผศ. ดร.พรรษา รอดอาตม์

ความสนใจ

  • การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  • การสื่อสารระหว่างประเทศ

Email

pansa20@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

 

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
นิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539