ผศ. ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

ความสนใจ

 • การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
 • การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสารการเมือง
 • การสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการ
 • การวิเคราะห์ตัวบทเชิงสัญวิทยา
 • Email

  padchara@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2551
  Master of Science Public Relations
  University of Southern Mississippi 2532
  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2529


  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์. (2560) การศึกษาผลของการเลือกเปิดรับข่าวสาร ต่อความสนใจ ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)