รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ

ความสนใจ

 • การวางแผนการสื่อสาร
 • การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยง การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • สิทธิเด็กกับสื่อมวลชน
 • Email

  pmjc@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  master of arts Public Relations
  Ball State University
  2540
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537