ผศ. ดร.โมไนยพล รณเวช

ความสนใจ

  • สถิติและการวิจัยเชิงปริมาณ
  • การประเมินผลโครงการและแผนการสื่อสาร
  • การสำรวจความความคิดเห็น
  • พฤติกรรมผู้รับสาร

Email

monaiphol@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา

 

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534