รศ. ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช

ความสนใจ

  • New media
  • Social media
  • Media uses and effects
  • Mediated communication
  • Corporate communication
  • Marketing communication

Email

dr.vikanda@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Doctor of Philosophy Communication Studies Kent State University 2548
master of arts Communication The University of Dayton 2540
รัฐศาสตรบัณฑิต การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537

 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
  • - Pornsakulvanich, V. (2020). Personality traits and demographics Influencing social networking site addiction. University of Thai Chamber of Commerce Journal, 40(1), 1-17.
  • - Pornsakulvanich, V. (2018). Excessive use of Facebook: The influence of self-monitoring and Facebook usage on social support. Kasetsart Journal of Social Science, 39, 116-121, https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.02.001
  • - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช. (2559) การติดเว็บไซต์เครือข่ายสังคม : บทบาทของบุคลิกลักษณะ ทัศนคติ อิทธิพลทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมออนไลน์

 

ดูงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์