รศ.แอนนา จุมพลเสถียร

ความสนใจ

 • การวิจัยเชิงปริมาณ
 • เชิงคุณภาพด้านสื่อ
 • ด้านสื่อสารการตลาด ฯลฯ
 • Email

  anc@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Master of Science AdvertisingUniversity of Illinois
  2528
  วารสารศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2525


  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - รองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร, รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี. (2561) ทัศนคติ ความคาดหวังและแนวโน้มพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร