รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

ความสนใจ

  • การโฆษณา
  • การสื่อสารการตลาด
  • พฤติกรรมผู้รับสาร
  • การตลาดเพื่อสังคม
  • พฤติกรรมองค์กร
  • กลยุทธ์การสื่อสาร

Email

p_sam@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

 

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
master of arts Communication University of kentucky 2532
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526