รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช

ความสนใจ

 • การโฆษณา
 • การสื่อสารการตลาด
 • พฤติกรรมผู้รับสาร
 • การตลาดเพื่อสังคม
 • พฤติกรรมองค์กร
 • กลยุทธ์การสื่อสาร
 • Email

  p_sam@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  master of arts
  Communication
  University of kentucky 2532
  วารสารศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526