ผศ. ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา

ความสนใจ

  • การรายงานข่าว
  • การบริหารธุรกิจสำนักพิมพ์
  • สิ่งพิมพ์ดิจิทัล
  • การจัดทำหนังสือ
  • หนังสือกับเด็ก

Email

ketsarap@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562
master of Journalism   University of North Texas 2540
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537