รศ. ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ

ความสนใจ

 • งานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระความรู้
 • สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในรายการโทรทัศน์
 • Email

  psirimit@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  Political Science
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2551
  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  บริหารรัฐกิจ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2543
  วารสารศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2535