อ. ดร.เกียรติญา สายสนั่น

ความสนใจ

  • สื่อและธุรกิจบันเทิง (Media and Entertainment Business)
  • การบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน (The Management of Mass Media Organization)
  • การแสดงและกำกับการแสดง (Acting and Directing)
  • การสร้างภาพลักษณ์ (Image Building)
  • สื่อสารการเมือง (Political Communication) 
  • การผลิตละครโทรทัศน์ (Television Drama Production)
  • การผลิตรายการโทรทัศน์ (Television Program Production)

Email

kiattiya@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547