ผศ. ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล

ความสนใจ

Email

chawaporn@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จ ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556 - 2562
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 2547 - 2551
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 - 2544