รศ. ดร.สมสุข หินวิมาน

ความสนใจ

 • โทรทัศน์ศึกษา
 • การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา
 • วัฒนธรรมประชานิยม
 • สื่อพื้นบ้าน และการสื่อสารชุมชน
 • Email

  hsomsuk@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Doctor of Philosophy
  Media & Cultural Studies
  University of Sussex
  2543
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2534
  วารสารศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2532

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน. (2562) การวิเคราะห์ตระกูลรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์