อ.พิมพ์พจี เย็นอุรา

ความสนใจ

  • - การผลิตรายการสารคดี
  • - การเขียนบทรายการสารคดีโทรทัศน์
  • - การวิจัยข้อมูลเพื่อการผลิตรายการ
  • - การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  • - การสื่อสารประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี

Email

ppj.py@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
วารสารศาสตรบัณฑิต วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563