อ.ภูเบศ พิรกุลวานิช

ความสนใจ

  • - พฤติกรรมผู้บริโภค
  • - กลยุทธ์การโฆษณา
  • - การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานโฆษณา

 

Email

phubest@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
อักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาและวัฒธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563