รศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

ความสนใจ

  • - นิเวศสื่อด้านข่าว
  • - สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคม
  • - การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

Email

boomda68@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
Master of Arts Communication Arts New York Institute of Technology 2541

วารสารศาสตรบัณฑิต

วิทยุและโทรทัศน์ ธรรมศาสตร์ 2534