ผศ.อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

ความสนใจ

  • Photography
  • Cinematography
  • Film Editing
  • Film Directing and Documentary Film Making

Email

uruphong_r@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) การภาพยนตร์-วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2556
วารสารศาสตรบัณฑิต (ว.บ.) ภาพยนตร์และภาพถ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

 

 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์. (2562) บันทึกการสร้างภาพยนตร์สารคดี เรื่อง บูชา