ผศ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

ความสนใจ

 • Screenwriting
 • Script Consulting and Film Studies
 • Email

  a-rusmee@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Master of Arts
  Film and Television : Theory, Culture and Industry
  University of Wesminster
  2553
  วารสารศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2550


  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - อาจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย. (2561) การประกอบสร้างรูปแบบการดาเนินชีวิตของวัยทางานตอนต้นในภาพยนตร์ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ