รศ. ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

ความสนใจ

  • ภาพยนตร์ศึกษา
  • สื่อและวัฒนธรรมศึกษา
  • การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Email

kamjohn.g@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537