ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

ความสนใจ

 • Photography
 • Documentary Photography
 • New Media
 • Digital Media
 • Gaming
 • Application user Interface Design
 • Web Site Design
 • Email

  karn_r@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  MA Visual Communication (Photography)
  Photography
  Birmingham City University
  2553
  วารสารศาสตร์บัณฑิตวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2550

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร. (2561) การศึกษาประโยชน์และข้อควรคำนึงในการประยุกต์ใช้แนวทางภาพถ่ายศิลปะร่วมสมัยกับงานสารคดีในไทย

  บทความทางวิชาการ
  - กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร. (2556) การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์และภาพสารคดีในงาน CSR