ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

ความสนใจ

  • Photography
  • Documentary Photography
  • New Media
  • Digital Media
  • Gaming
  • Application user Interface Design
  • Web Site Design

Email

karn_r@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
MA Visual Communication (Photography) Photography Birmingham City University 2553
วารสารศาสตร์บัณฑิต วิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
- อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร. (2561) การศึกษาประโยชน์และข้อควรคำนึงในการประยุกต์ใช้แนวทางภาพถ่ายศิลปะร่วมสมัยกับงานสารคดีในไทย
 
บทความทางวิชาการ
- กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร. (2556) การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์และภาพสารคดีในงาน CSR