ผศ.พรรณวดี ประยงค์

ความสนใจ

  • - New Media
  • - Sociality and Social Media
  • - Digital Marketing Communication

Email

ppunwadee@tu.ac.th, punwadee.p@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Master of Art  New Media and Society University of Leicester 2556
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553

 

 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
- อาจารย์พรรณวดี ประยงค์. (2562) การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่: ศึกษากรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ”