ผศ. ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ

ความสนใจ

 • Environmental communication
 • Climate change journalism
 • Media relationship management
 • Corporate image management
 • Textual analysis
 • Discourse analysis
 • Email

  dearkaew@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Doctor of Philosophy
  Journalism Studies
  Cardiff University
  2562
  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2551
  วารสารศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2543