ผศ. อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

ความสนใจ

  • การสื่อสารองค์กร
  • ภาพลักษณ์และการจัดการชื่อเสียง
  • กลยุทธ์การสื่อสาร

Email

yanisajc@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550