ผศ. อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย

ความสนใจ

 • การสื่อสารองค์กร
 • ภาพลักษณ์และการจัดการชื่อเสียง
 • กลยุทธ์การสื่อสาร
 • Email

  yanisajc@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
  การบริหารสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2552
  วารสารศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2550