อ. ดร.บัณฑูร พานแก้ว

ความสนใจ

  • การสื่อสารด้วยภาพ
  • การสื่อสารระหว่างประเทศ
  • การบริหารสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสารสิ่งแวดล้อม
  • การถ่ายภาพสารคดี
  • จริยธรรมในการถ่ายภาพวารสารศาสตร์
  • สัญญัติศาสตร์

Email

banthoon@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2543