อ. ดร.กมลมาศ ชาญวิเศษ

ความสนใจ

 • สื่อสังคมออนไลน์และวัฒนธรรมดิจิทัลของเยาวชน
 • สื่อใหม่และสังคม
 • การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงวาทกรรม
 • Email

  kamolmas@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Doctor of Philosophy
  Digital Media, Culture and Gende
  University College London
  2565
  Master of Arts
  Digital Media, Culture and Education
  University College London
  2561
  วารสารศาสตรบัณฑิต
  บริหารการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2560