อ. ดร.กมลมาศ ชาญวิเศษ

ความสนใจ

  • สื่อสังคมออนไลน์และวัฒนธรรมดิจิทัลของเยาวชน
  • สื่อใหม่และสังคม
  • การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงวาทกรรม

Email

kamolmas@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Doctor of Philosophy Digital Media, Culture and Gender University College London 2565
Master of Arts Digital Media, Culture and Education University College London 2561
วารสารศาสตรบัณฑิต บริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560