อ. ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์

ความสนใจ

 • ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • การสื่อสารในองค์กรต่างวัฒนธรรม
 • แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง
 • แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่
 • สื่อสังคมออนไลน์
 • Email

  kantira9@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2563
  นิติศาสตรบัณฑิต
  นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2558
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  นิเทศศาสตร์ (วาทนิเทศและการสื่อสารผ่านสื่อ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2556
  วารสารศาสตรบัณฑิต
  หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2553