ผศ. ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์

ความสนใจ

 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • Email

  peerayut@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2551
  Master of Arts
  Communication and Cultural Studies
  The University of Western Sydney
  2543
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
  การสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  2534

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ผลงานวิจัย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์. (2560) วัฒนธรรมทางการเมืองและการสื่อสารทางการเมืองของชาวไทยเชื้อสายมลายู ในประเทศมาเลเซีย