ผศ. ดร.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช

ความสนใจ

  • Digital Media Literacy
  • Dynamic Literacies
  • ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
  • ครีเอทีฟชุมชน

Email

monsak.cha@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Doctor of Philosophy Media and Communication Bournemouth University 2564
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541