รศ.สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล

ความสนใจ

  • ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา การออกแบบโฆษณา
  • การเขียนข้อความโฆษณา
  • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคในงานออกแบบโฆษณา
  • การออกแบบกราฟิคและศิลปะ

Email

smucha_tist@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
ศิลปบัณฑิต ประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539

 

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย
- รองศาสตราจารย์สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล. (2560) การใช้ภาพโฆษณาแบบเหนือจริง เพื่อสื่อความหมายในแคมเปญสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาของไทย