รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

ความสนใจ

  • การสื่อสารการตลาดและการโฆษณา
  • สื่อกับเด็ก
  • การเท่าทันสื่อ

Email

kalyakornw@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Master of Arts Marketing Communication and Advertising Emerson college 2537
วารสารศาสตรบัณฑิต โฆษณา ธรรมศาสตร์ 2534