อ. ดร.เอกพล เธียรถาวร

ความสนใจ

 • Data Journalism
 • การสื่อข่าวออนไลน์
 • การรู้เท่าทันสื่อ
 • Email

  ekapon.t@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2561
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  วารสารสนเทศ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2553
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2550