อ.ถมทอง ทองนอก

ความสนใจ

 • Publishing Industry
 • Content Creation
 • Gender Related Issues
 • Email

  thomtong@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  วารสารสนเทศ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2553
  วารสารศาสตรบัณฑิตหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2549