รศ.กุลนารี เสือโรจน์

ความสนใจ

  • - สื่อสำหรับคนพิการ
    - สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
    - สื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)

Email

kulnaree@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549