รศ. ดร.กุลนารี เสือโรจน์

ความสนใจ

  • - สื่อสำหรับคนพิการ
    - สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
    - สื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)

Email

kulnaree@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
Doctor of Philosophy Theatre, Film, Television and Interactive media School of Arts and Creative Technologies, University of York 2566
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549