รศ.นฤมล ปิ่นโต

ความสนใจ

  • - การใช้เสียงในงานสื่อสารมวลชน
  • - การออกแบบและสร้างสรรค์รายการ
  • - การเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชน

Email

ajanor@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

ตำรา
  • - ตำรา เรื่อง "การผลิตรายการข่าวโทรทัศน์"(2559). กรุงเทพ ฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 
ผลงานวิจัย
  • - โครงการวิจัยองค์ความรู้เรื่อง “การสื่อสารของผู้ปกครองเพื่อกำกับดูแลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ใน มุมมองของบุตรหลาน กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร”(2564)
บทความวิชาการ/วิจัย
  • - บทความวิชาการเรื่อง “ดินแดนของการโกหก: มีทั้งหลุมเล็ก ๆ และส่วนที่ลาดลึก” ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” Vol.13 No.03 ก.ย.-ธ.ค.2563 
  • - บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารของผู้ปกครองเพื่อกำกับดูแลพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ตามมุมมองของบุตรหลานวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา” VoL.13 No.02 ก.ค.-ธ.ค.2564
  • - บทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารศาสตร์” Vol.15 No.01 ม.ค.-เม.ย..2565