รศ. ดร.อารดา ครุจิต

ความสนใจ

  • สื่อเพื่อคนพิการ
  • สื่อเพื่อสังคม
  • สื่อเพื่อการพัฒนา

Email

karada@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2566
Master of Science Integrated Marketing Communication Roosevelt University 2542
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538