รศ.อารดา ครุจิต

ความสนใจ

 • สื่อเพื่อคนพิการ
 • สื่อเพื่อสังคม
 • สื่อเพื่อการพัฒนา
 • Email

  karada@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  Master of Science
  Integrated Marketing Communication
  Roosevelt University
  2542
  วารสารศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2538