รศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ์

ความสนใจ

 • เสียงบรรยายภาพ (Audio description)
 • เสียงและดนตรี
 • การใช้เสียงการพากย์วิทยุ
 • Email

  phatteer@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาษาและการสื่อสาร
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2541
  วารสารศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2537

  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน)

  ตำรา
  - ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. (543) ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุและโทรทัศน์