ผศ. ดร.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์

ความสนใจ

  • การเขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศน์
  • การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
  • การผลิตข่าว การคิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

Email

pantamin@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จ
ปี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2563
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
วารสารศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538