ผศ. ดร.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์

ความสนใจ

 • การเขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศน์
 • การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
 • การผลิตข่าว การคิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • Email

  pantamin@tu.ac.th

  คุณวุฒิการศึกษา

  คุณวุฒิ
  สาขาวิชา
  สถาบันที่สำเร็จ
  ปี
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2563
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  การสื่อสารมวลชน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2554
  วารสารศาสตรบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2538