ฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ "การใช้ Social Listening Tools เพื่อการวิจัย"

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจัย คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ "การใช้ Social Listening Tools เพื่อการวิจัย" ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ได้รับเกียรติจากคุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณศศิวิมล แฝงด่านกลาง Consumer Insight Analyst, บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Social Listening Tools รวมถึงหลักการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดย Social Listening Tools มาใช้ในกระบวนการวิจัย