รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคณะวารสารศาสตร์ฯ และหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2567 รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ.ณัฏฐิรา สุขสุเดช และผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างคณะวารสารศาสตร์ฯ กับฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพูดคุย ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต