โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่"

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่" โดยมี ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาศในหัวข้อ "การเขียนบทความ" พร้อมด้วยคุณชนินร์พร สุโชควีระวงศ์ และคุณฐิดายุ วิริยะภูมิสิริ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "จรรยาบรรณทางวิชาการ" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารศึกษา (MA) ณ ห้อง JM401 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์