คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ 69

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ 69 โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี และร่วม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพจแด่พระสงฆ์ ณ โถงชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
.
ภายในงานได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา ดังนี้ พิธีมอบรางวัล "วารสารศาสตราธร" ประจำปี 2566 จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล ศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณนพดล ศรีเกียรติขจร และด้านจิตอาสา ได้แก่ คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.โมไนยพล รณเวช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร และรางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่ นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
.
นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลด้านการวิจัย จากกองทุนวิจัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566 ,พิธีมอบรางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, พิธีมอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก, พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย 1. ทุนการศึกษา กองทุนประกิต อภิสารธนรักษ์ 2. ทุนการศึกษาของสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 3. ทุนการศึกษาของ คุณวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ และ 4. ทุนการศึกษาของ คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม พร้อมทั้งพิธีรับมอบเงินบริจาคของ คุณนันทวรรณ โชติวิจิตร และรับมอบเงินจากองค์กร
.
ในช่วงบ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรื่องเล่าจากนกน้อยในไร่ส้ม” โดยมีวิทยากรร่วมการเสวนา ประกอบด้วย คุณนพดล ศรีเกียรติขจร ศิษย์เก่าวารสารศาสตรบัณฑิต และเจ้าของรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ด้าน “สื่อสารมวลชน” ประจำปี 2566 คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ศิษย์เก่าวารสารศาสตรบัณฑิต และเจ้าของรางวัลศิษย์เก่ายอดเยี่ยม ด้าน “จิตอาสา” ประจำปี 2566 คุณฐิตาภรณ์ ชูโต ศิษย์เก่าวารสารศาสตรบัณฑิต และคุณวิภัทร เลิศภูรีวงศ์ ศิษย์เก่าวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) พร้อมด้วย วิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร และพี่น้อย ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ฯ โดยมี อาจารย์ อ.ดร.กมลมาศ ชาญวิเศษ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา