สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดงานอบรม JC Ph.D. Research Club ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Ph.D. Experience and Research Trend 2022 in UK"

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดงานอบรม JC Ph.D. Research Club ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Ph.D. Experience and Research Trend 2022 in UK" ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กุลนารี เสือโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และวิทยากร ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีทักษะการเขียนบทความวิจัย โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ร่วมรับฟัง และ อ.ดร.เอกพล เธียรถาวล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวาสารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ