ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ อ.ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ผศ.ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอผลงานโดย รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว นำเสนอผลงานหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผศ.พรรณวดี ประยงค์ นำเสนอผลงานหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินฯ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป