หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดโครงการอบรม JC Ph.D. Research Club ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร จัดโครงการอบรม JC Ph.D. Research Club ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วย ATLAS.ti" ทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และวิทยากร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีทักษะการเขียนบทความวิจัย โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมรับฟัง