คณะวารสารศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณบดีและผู้อำนวยการสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)
 
การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันของคณะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวาระครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชา มธ. 006 และ มธ. 007 ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันภาษา ในปีการศึกษา 2567 รวมทั้งหารือในประเด็นอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

คำสำคัญ