คณะวารสารศาสตร์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี สุดสะกะ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี สุดสะกะ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย นางวันคำ สุลิยา ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี สุดสะกะ ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้บริหารคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ระหว่างสองสถาบัน สำหรับการต่อยอดโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
.
ทั้งนี้ นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว คณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยี สุดสะกะ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เยี่ยมชมห้องต่าง ๆ ภายในอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาทิ ห้องสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพ โรงภาพยนตร์ JC Cinema ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบันทึกเสียง เป็นต้น